KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkningen för mat
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

Svensk Matpotatiskontroll

”SMAK´s affärsidé är att erbjuda kvalitets- och certifieringstjänster till livsmedelsbranschen så att konsumentens behov av bra och säkra livsmedel blir tillgodosett”

Kvalitetsbestämning av potatis
För att kunna kvalitetsbestämma potatis krävs ett genomtänkt system med beskrivning av rutiner hur prov skall tas, hur analyser skall genomföras och bedömas, vilka toleransgränser som gäller, samt ett klassificeringssystem.

Grund för SMAK´s klassificeringsystem lades för mer än 50 år sedan, men utvecklas och anpassas till hela tiden till marknades behov. SMAK´s system är allmänt accepterat i branschen och utgör grunden för merparten av svensk potatishandel.

Systemet omfattar:
· Norm för bedömning av skador och sjukdomar
· Norm för bedömning av kok/bakegenskaper samt mörkfärgning
· Norm för uttag av prov
· Rutiner för hantering och beredning av prov
· Protokoll/analysbevis
· Kvalitetsnorm för färsk-/sommarpotatis
· Kvalitetsnorm för höst-/vinterpotatis

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är ett märke som hjälper handlare och konsumenter att kunna välja produkter som producerats med större hänsyn till djur och natur. En bättre produktionskvalitet helt enkelt. Märket garanterar att produktion sker utifrån standarden IP Sigills omfattande produktionskriterier (regler) som säkrar hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg och ökad miljöhänsyn. Efterlevnaden av standarden kontrolleras av oberoende part, ett certifieringsorgan, vid återkommande kontroller, sk revisioner.

Odlare och djuruppfödaren tar ett aktivt ansvar om framtiden, förvaltar och värnar om de kärnvärden som den svenska modellen sedan lång tid byggt upp och odlingsmetoder utvecklas med utgångspunkt från vetenskap och ett resursmässigt hållbart synsätt. Noggrann dokumentation, identifiering av kritiska faktorer i kombination med förebyggande åtgärdsprogram och full spårbarhet är grunden för en kvalitetssäkrad produktion.

För råvaran betyder Svenskt Sigill-märkningen ett steg från anonym produkt till en profilerad kvalitetsprodukt från en kontrollerad odling eller uppfödning. Helt enkelt ett sätt att synliggöra de mervärden som en ansvarsfull produktion bidrar till, ända fram till handel och konsument.

Vill du veta mer?